Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 33 1.60%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 278 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 96 0.79%
OTHR Erythritol 5% 137 1.47%
OTHR Erythritol Solution 130 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 615 0.99%
OTHR Menthol (10%) 50 2.18%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 268 0.73%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 20 2.43%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 90 1.43%
OTHR sweetener (sucralose) 1001 1.31%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 5989 0.86%
OTHR WS-5 38 3.00%