Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 31 1.64%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 269 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 80 0.76%
OTHR Erythritol 5% 135 1.47%
OTHR Erythritol Solution 129 2.09%
OTHR Ethyl Maltol 10% 506 1.01%
OTHR Menthol (10%) 43 2.46%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 188 0.84%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 19 2.34%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 88 1.41%
OTHR sweetener (sucralose) 865 1.26%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 3304 0.91%
OTHR WS-5 34 2.91%