Other (OTHR)

Name Recipes Avg In Stash
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 37 1.50%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 282 0.64%
OTHR Citric Acid 10% 108 0.77%
OTHR Erythritol 5% 142 1.59%
OTHR Erythritol Solution 130 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 677 0.97%
OTHR Menthol (10%) 58 1.93%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 292 0.73%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 23 2.18%
OTHR sweetener (sucralose) 1043 1.20%
OTHR WS-23 7649 0.87%
OTHR WS-5 41 2.35%