Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 26 1.89%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 230 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 5 0.89%
OTHR Citric Acid 10% 80 0.64%
OTHR Erythritol 5% 126 1.54%
OTHR Erythritol Solution 116 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 325 1.12%
OTHR Menthol (10%) 22 3.14%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 135 0.96%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 20 2.11%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 25 0.92%
OTHR sweetener (sucralose) 716 1.28%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) - -
OTHR WS-23 787 1.06%
OTHR WS-5 5 1.32%
Upgrade your account to get rid of the ads.