Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 31 1.64%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 272 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 85 0.77%
OTHR Erythritol 5% 133 1.48%
OTHR Erythritol Solution 128 2.08%
OTHR Ethyl Maltol 10% 554 1.01%
OTHR Menthol (10%) 46 2.34%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 216 0.77%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 20 2.43%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 89 1.40%
OTHR sweetener (sucralose) 949 1.24%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 4380 0.87%
OTHR WS-5 38 2.68%