Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 26 2.00%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 224 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 1 1.20%
OTHR Citric Acid 10% 78 0.64%
OTHR Erythritol 5% 108 1.64%
OTHR Erythritol Solution 107 2.14%
OTHR Ethyl Maltol 10% 312 1.13%
OTHR Menthol (10%) 16 3.73%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 121 1.02%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 20 2.11%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 6 1.08%
OTHR sweetener (sucralose) 689 1.29%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) - -
OTHR WS-23 569 1.16%
Upgrade your account to get rid of the ads.