Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 32 1.65%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 280 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 99 0.78%
OTHR Erythritol 5% 141 1.45%
OTHR Erythritol Solution 130 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 643 0.99%
OTHR Menthol (10%) 53 2.08%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 286 0.70%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 23 2.18%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 90 1.39%
OTHR sweetener (sucralose) 1012 1.30%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 14 1.12%
OTHR WS-23 6612 0.87%
OTHR WS-5 38 2.48%