Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 30 1.69%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 264 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 91 0.70%
OTHR Erythritol 5% 128 1.49%
OTHR Erythritol Solution 121 2.06%
OTHR Ethyl Maltol 10% 391 1.06%
OTHR Menthol (10%) 37 2.74%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 157 0.90%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 23 2.19%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 85 1.35%
OTHR sweetener (sucralose) 818 1.28%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 1965 0.98%
OTHR WS-5 23 3.26%