Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 31 1.64%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 276 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 89 0.77%
OTHR Erythritol 5% 134 1.47%
OTHR Erythritol Solution 129 2.07%
OTHR Ethyl Maltol 10% 574 1.00%
OTHR Menthol (10%) 48 2.26%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 223 0.76%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 20 2.43%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 89 1.40%
OTHR sweetener (sucralose) 976 1.32%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 4771 0.87%
OTHR WS-5 38 2.68%