Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 30 1.69%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 267 0.65%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 81 0.75%
OTHR Erythritol 5% 135 1.44%
OTHR Erythritol Solution 125 2.10%
OTHR Ethyl Maltol 10% 418 1.07%
OTHR Menthol (10%) 39 2.62%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 166 0.91%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 21 2.36%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 88 1.42%
OTHR sweetener (sucralose) 840 1.25%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 2316 0.96%
OTHR WS-5 29 3.34%