Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 31 1.64%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 272 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 80 0.76%
OTHR Erythritol 5% 133 1.48%
OTHR Erythritol Solution 128 2.08%
OTHR Ethyl Maltol 10% 535 1.01%
OTHR Menthol (10%) 42 2.52%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 205 0.79%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 19 2.34%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 88 1.41%
OTHR sweetener (sucralose) 906 1.23%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 4009 0.87%
OTHR WS-5 38 2.68%