Flavor West (FW)

Vendor website

Name Recipes Avg In Stash
FW 555 Tobacco 15 5.23%
FW 7 Tobacco 14 5.97%
FW Absinthe 18 2.10%
FW Acai Berry 13 3.45%
FW Almond Amaretto 1 3.00%
FW Almond Roca 2 3.30%
FW Almond Toffee Candy - -
FW Amaretto 4 1.50%
FW American Usa Blend - -
FW Anise 8 2.40%
FW Ankara Tobacco 1 2.00%
FW Apple (double) 60 5.27%
FW Apple (green) 259 3.14%
FW Apple (Green,Natural) 3 11.50%
FW Apple (Natural green) 4 3.63%
FW Apple (Natural red) - -
FW Apple (red) 13 2.94%
FW Apple (Red,Natural) - -
FW Apple Jacks Type 53 4.87%
FW Apricot 7 0.90%
FW Bacon 2 2.00%
FW Banana 113 1.99%
FW Banana Nut Bread 12 1.65%
FW Banana Split 5 3.80%
FW Bananas Foster 12 2.61%
FW Bavarian Cream 1938 1.96%
FW Beetle Juice 193 3.77%
FW Big Stick 3 3.00%
FW Birthday Cake 83 2.76%
FW Biscotti 26 4.89%
FW Black Cherry 35 1.96%
FW Black Currant 33 3.56%
FW Black Licorice 68 1.98%
FW Black Tea 8 4.38%
FW Blackberry 454 2.40%
FW Blackberry (natural) 1 2.00%
FW Blackberry Mojito 20 4.72%
FW Blood Orange 2572 2.10%
FW Blu-bacco 3 4.33%
FW Blue Ice 53 5.03%
FW Blue Raspberry 335 4.31%
FW Blueberry 5261 3.05%
FW Blueberry Cotton Candy 86 3.47%
FW Blueberry Graham Waffle 63 3.36%
FW Blush Chablis (Wine) 2 3.75%
FW Boom! 71 5.17%
FW Bourbon 14 1.83%
FW Boysenberry 36 1.91%
FW Brandy 2 2.75%
FW Brown Sugar 47 0.97%