Flavor West (FW)

Vendor website

Name Recipes Avg In Stash
FW 555 Tobacco 16 5.34%
FW 7 Tobacco 15 5.64%
FW Absinthe 19 2.01%
FW Acai Berry 13 3.45%
FW Almond Amaretto 1 3.00%
FW Almond Roca 2 3.30%
FW Almond Toffee Candy - -
FW Amaretto 4 1.50%
FW American Usa Blend - -
FW Anise 9 2.19%
FW Ankara Tobacco 1 2.00%
FW Apple (double) 60 5.47%
FW Apple (green) 268 3.14%
FW Apple (Green,Natural) 3 11.50%
FW Apple (Natural green) 4 3.63%
FW Apple (Natural red) - -
FW Apple (red) 13 2.94%
FW Apple (Red,Natural) - -
FW Apple Jacks Type 53 4.87%
FW Apricot 7 0.90%
FW Bacon 2 2.00%
FW Banana 118 2.02%
FW Banana Nut Bread 12 1.65%
FW Banana Split 5 3.80%
FW Bananas Foster 13 2.68%
FW Bavarian Cream 2015 1.97%
FW Beetle Juice 213 3.65%
FW Big Stick 4 3.00%
FW Birthday Cake 82 2.83%
FW Biscotti 29 1.85%
FW Black Cherry 39 2.05%
FW Black Currant 33 3.56%
FW Black Licorice 79 1.90%
FW Black Tea 9 4.67%
FW Blackberry 494 2.39%
FW Blackberry (natural) 1 2.00%
FW Blackberry Mojito 20 4.72%
FW Blood Orange 2757 2.11%
FW Blu-bacco 3 4.33%
FW Blue Ice 56 3.53%
FW Blue Raspberry 355 4.22%
FW Blueberry 5607 3.04%
FW Blueberry Cotton Candy 87 3.44%
FW Blueberry Graham Waffle 65 3.36%
FW Blush Chablis (Wine) 2 3.75%
FW Boom! 77 5.25%
FW Bourbon 14 1.83%
FW Boysenberry 40 1.80%
FW Brandy 2 2.75%
FW Brown Sugar 47 0.97%