Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 30 1.69%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 267 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 81 0.75%
OTHR Erythritol 5% 132 1.45%
OTHR Erythritol Solution 125 2.10%
OTHR Ethyl Maltol 10% 436 1.07%
OTHR Menthol (10%) 40 2.56%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 173 0.89%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 19 2.34%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 89 1.42%
OTHR sweetener (sucralose) 843 1.25%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 2453 0.94%
OTHR WS-5 31 3.16%