Upgrade your account to get rid of the ads.

Other (OTHR)

Name Recipes Avg
OTHR Acetyl Pyrazine 10% 31 1.64%
OTHR Acetyl Pyrazine 5% 270 0.66%
OTHR Cinnamon Sugar Daddy (TBV Rick) 4 0.86%
OTHR Citric Acid 10% 80 0.76%
OTHR Erythritol 5% 135 1.47%
OTHR Erythritol Solution 129 2.09%
OTHR Ethyl Maltol 10% 516 1.01%
OTHR Menthol (10%) 42 2.52%
OTHR Menthol (5%) 1 2.25%
OTHR Saline (0.9%) 195 0.82%
OTHR Sour Malic Acid (40%) 19 2.34%
OTHR Sugar Daddy (TBV Rick) 89 1.41%
OTHR sweetener (sucralose) 872 1.26%
OTHR Vanilla Sugar Daddy (TBV Rick) 5 1.40%
OTHR WS-23 3473 0.90%
OTHR WS-5 34 2.91%